viernes, 6 de febrero de 2015

CUMPRIMENTA ESTAS DÚAS NÓMINAS

A empresa CARCA, SA con domicilio en Avenida da Coruña, 7 de Lugo (CIF B27-444222-R. CCC Seguridade Social: 27.123.123.123.444) ten contratados ós seguintes traballadores:

Mercedes Pérez Gil

NIF: 44.890.990-P
Afiliación: 27.333.333
Categoría Profesional: Administrativo
Grupo de Cotización: 3
Salario Base: 1.400 €
Antigüedad: 100 €
Títulos: 150 €
IRPF: 12%
Pagas Extras: 2 de S.Base+Antigüedad

Luis Sánchez Gil

NIF: 45.855.111-R
Afiliación: 27.333.555
Categoría Profesional: Licenciado
Grupo de Cotización: 1
Salario Base: 2.000 €
Antigüedad: 400 €
Idiomas: 100 €
Dietas de viaje: 300 €
IRPF: 20%
Pagas Extras: 2 de S.Base+Antigüedad

miércoles, 4 de febrero de 2015

CUMPRIMENTA ESTA NÓMINA CON HORAS EXTRAS

A empresa TELLADOS, SA con domicilio en Ronda de Valencia, 6 de Madrid (CIF B28-131324-E, CCC Seguridade Social: 28.222.515.222.515)ten contratado ao seguinte traballador:

Carmelo Cotón Verde                          Salario Base: 1.500 €
NIF: 38.123.868-M                              Antigüidade: 300 €
Afiliación: 28.555.435.221                  Idiomas: 100 €
Categoría profesional: Licenciado       Dietas de viaxe: 100 €
Grupo de cotización: 1                         Horas extras: 100 €
Libro de matrícula: 27                         IRPF: 15%
Pagas extras: 2 de SB+Ant.