martes, 20 de enero de 2015

CUMPRIMENTA ESTA NÓMINA

A empresa TELLADOS, SA con domicilio en Ronda de Valencia, 6 de Madrid (CIF B28-131324-E, CCC Seguridade Social: 28.222.515.222.515)ten contratado ao seguinte traballador:

Carmelo Cotón Verde                            Salario Base: 1.500 €
NIF: 38.123.868-M                                Antigüidade: 300 €
Afiliación: 28.555.435.221                    Idiomas: 100 €
Categoría profesional: Licenciado       Dietas de viaxe: 100 €
Grupo de cotización: 1                         Plus de transporte: 200 €
Libro de matrícula: 27                         IRPF: 15%

Calcula a nómina deste traballador para o mes de novembro, se ten dereito a dúas pagas extras de Salario Base máis Antigüidade.

Solución: 1.730,30 €